לבנה אברבנאל

15.11.1976
נערת החן לשנת 1976
לבנה אברבנאל
צילום : "פרג'"